REGULAMIN FESTIWALU

“Haberfeld Jazz na dachu”

Organizator: Fundacja Jakob Haberfeld z siedzibą w Oświęcimiu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Regulamin jest wydany przez Fundację Jakob Haberfeld z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 4, 32-600 Oświęcim, NIP: 5492457540 REGON: 385289226, KRS 0000814258 - Organizatora imprezy pod nazwą: "Haberfeld Jazz na dachu", którego trzecia edycja odbędzie się w dniach 04-06 sierpnia 2023 roku w Oświęcimiu – w przestrzeni salonów firmy Garden Space przy ulic Unii Europejskiej 26 w  Oświęcimiu, podanych przez Organizatora do publicznej wiadomości (zwanej dalej: "Imprezą").
2. Każda osoba w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie.

4. Do wejścia na Imprezę uprawnia wyłącznie ważny bilet. Bilety sprzedawane są wyłącznie poprzez stronę www.jazznadachu.pl. Kupujący bilet automatycznie godzi się na warunki Regulaminu.

5. W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni w wieku od 4 do 18 lat, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która przy pierwszym wejściu na Imprezę w punkcie informacyjnym podpisze deklarację o pełnej odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora.

6. Wstęp na Teren Imprezy nie przysługuje następującym osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b) posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje niebezpieczne

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,
d) noszącym buty o metalowych zakończeniach,
e) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
f) posiadającym plastikowe lub szklane pojemniki lub puszki itp.,
g) posiadającym inne niebezpieczne przedmioty,
h) niestosującym się do ograniczeń związanych z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-COV-2 i poleceń oraz Informacji Organizatora z tym związanych.

7. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

8. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Imprezy zobowiązani są posiadać ważny Bilet.

9. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
- materiałów wybuchowych,
- wyrobów pirotechnicznych,
- materiałów pożarowo niebezpiecznych,
- wnoszenia własnych napojów alkoholowych,
- środków odurzających lub substancji psychotropowych,

10. Służby Organizatora są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

11. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Organizatora odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.

12. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Organizatora dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

13. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej a także osobom usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet, ani inne roszczenia.

14. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
a) pracownicy obsługi, Służby Organizatora i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
b) Służby Organizatora muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielania pierwszej pomocy medycznej.

15. Zakupiony Bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletu poza zwrotem ceny wydrukowanej na Bilecie na odwołaną Imprezę.

16. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

17. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu a także w strefie działania świateł stroboskopowych. Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży oraz osoby chore na epilepsje.

18. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

19. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:
Fundacja Jakob Haberfeld ul. Dąbrowskiego 4, 32-600 Oświęcim

20. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 20 powyżej w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

21. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.

22. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

23. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

25. Jakiekolwiek użycie danych osobowych przez Organizatora, a w szczególności przetwarzanie tych danych następuje wyłącznie na zasadach uprawnionych z mocy i w zakresie ochrony przewidzianej Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: RODO). Informacja oraz przyjęta przez Organizatora Polityka Prywatności, dostępne są na stronie: www.jazznadachu.pl w zakładce „RODO”.

26. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
- na stronie internetowej Festiwalu, tj. www.jazznadachu.pl
- w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy;


27. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 20 na piśmie, przesyłką poleconą.
28. Służby Organizatora mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

29. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.06.2021 r.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE jazznadachu.pl


I.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Serwis internetowy, działający pod adresem: "http://jazznadachu.pl" (zwany dalej: "Serwisem") jest prowadzony przez Fundację Jakob Haberfeld z siedzibą w Oświęcimiu (32-600) przy ul. Dąbrowskiego 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, pod numerem KRS: 0000814258, REGON: 385289226,, NIP: 5492457540, będącą organizatorem wydarzenia kulturalnego o nazwie: "Haberfeld Jazz Na Dachu Festiwal" (zwanego dalej: "Festiwalem").
2. Dane kontaktowe do Organizatora: nr telefonu: +48 510 082 651, adres e-mail: fundacja@jakobhaberfeld.pl.
3. W Serwisie prezentowane są informację na temat Festiwalu.
4. Serwis umożliwia Użytkownikom:
a. rejestrację/założenie konta,
b. złożenie wniosku akredytacyjnego,
c. zapisanie się do usługi "Newsletter".

II.
ZASADY OGÓLNE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu jest Organizator.
2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: "RODO") - zgodnie z RODO.
3. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
4. Użytkownicy podają swoje dane osobowe oraz wyrażają zgodę na ich przetwarzanie w sposób dobrowolny. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz jest warunkiem koniecznym do korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane jakimkolwiek odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
7. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:
a. prawo dostępu do jej danych, zgodnie z art. 15 RODO;
b. prawo sprostowania jej danych, zgodnie z art. 16 RODO;
c. prawo usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO;
d. prawo ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO;
e. prawo przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO;
f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, zgodnie z art. 21 RODO.
W celu skorzystania z w/w praw, należy skontaktować się z Administratorem, którego dane zostały wskazane w Postanowieniach wstępnych niniejszej Polityki Prywatności.

 

III.
REJESTRACJA W SERWISIE

1. Założenie konta w Serwisie wymaga wskazania następujących danych osobowych przez Użytkownika:
a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail,
c. adres zamieszkania (opcjonalnie).

d. data urodzenia.
2. Organizator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkownika wyłącznie w celu wskazanym w ust. 2 powyżej, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.
3. Dane osobowe w postaci adresu zamieszkania są przetwarzane przez Organizatora w celu wysłania Użytkownikowi pisemnej broszury, zapowiadającej kolejne edycje Festiwalu.
4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w związku z udzieleniem przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane również zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w związku z tym, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na promocji Festiwalu wśród Uczestników.
6. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.

IV.
WNIOSKI AKREDYTACYJNE

1. Złożenie wniosku akredytacyjnego wymaga wskazania następujących danych osobowych przez Użytkownika:
a. imię i nazwisko,
b. adres e-mail,
c. numer telefonu,
d. firma,
e. adres firmy,
f. NIP firmy.
2. Złożenie wniosku akredytacyjnego umożliwia (lecz nie gwarantuje) Użytkownikowi uzyskanie zgody Organizatora na udział w wybranych wydarzeniach Festiwalu na warunkach opisanych w Regulaminie akredytacji.
3. Organizator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników wyłącznie w celu, wskazanym w ust. 2 powyżej, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.
4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w związku z udzieleniem przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane również zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w związku z tym, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na promocji Festiwalu wśród dziennikarzy oraz osób z branży medialnej, kulturalnej i teatralnej.
6. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.

 

VI.
NEWSLETTER

1. Zapisanie się do usługi "Newsletter" wymaga wskazania przez Użytkownika adresu e-mail, a także potwierdzenia zapisania się do usługi poprzez kliknięcie w otrzymany link aktywacyjny.
2. Zapisanie się do usługi "Newsletter" umożliwia Użytkownikom otrzymywanie od Organizatora informacji na temat najważniejszych wydarzeń w ramach Festiwalu.
3. Organizator przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników wyłącznie w celu wskazanym w ust. 2 powyżej, po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.
4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w związku z udzieleniem przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane również zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w związku z tym, że przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na promocji Festiwalu wśród uczestników poprzez zapewnienie im możliwości otrzymywania informacji o najważniejszych wydarzeniach w ramach Festiwalu.
6. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody przez Użytkownika.

 

VII.
PLIKI COOKIES

1. W Serwisie wykorzystuje się mechanizm plików cookies (tzw. ciasteczek).
2. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.
3. Pliki cookies zawierają, w szczególności, nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
4. Stosowane przez Administratora pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia końcowego Użytkownika. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie do wymagań Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niewłaściwego oprogramowania.
5. Administrator może wykorzystywać dwa typy plików cookies:
a. cookies sesyjne (session cookies), które jako pliki tymczasowe są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki tj. w szczególności do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Zapisane w ten sposób informacje są trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika;
b. cookies trwałe (persistent cookies), które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Samo zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia Użytkownika.